Kontakty

Adresa

Římskokatolická farnost Studenec u Horek
č.p. 56
512 33 Studenec
e-mail: rkf.studenecuhorek@dihk.cz
tel.: +420 720 206 260

datová schránka: pupf4kj

Bankovní spojení

Číslo účtu pro opravy Studenec: 3286820349/0800
Číslo účtu Roztoky u Jilemnice: 1263321329/0800
Číslo účtu Zálesní Lhota: 1263306399/0800

Kontakt na kněze

Jiří Jakoubek
tel.: +420 720 206 260
e-mail: jakoubek.jiri@dihk.cz

Řád duchovních služeb, svátostí a svátostin

 • Svátost křtu
  • Křest je vstupní branou k životu z víry. Církev počítá se křtem dětí i dospělých. Ti, kdo přijímají křest jako dospělí, procházejí určitou dobou přípravy – katechumenátem, v němž jsou postupně připravováni na přijetí svátostí a na začlenění do společenství církve.
  • Pokud uvažujete o křtu dítěte, je dobré co nejdříve zajít na faru křest domluvit. Při domluvě s knězem se stanoví místo a forma přípravy na přijetí této svátosti, popř. přímo datum křtu. Také se dozvíte, jaké dokumenty je třeba přinést a jaké formality vyřídit.
 • Pohřeb
  • Je třeba projednat s duchovním správcem. Kněz může být vázán i jinými povinnostmi, pro které vám nemůže vyhovět tak, jak byste si přáli. Za pohřby objednané bez vědomí duchovní správy nelze nést ze strany kněze odpovědnost.
 • Svátost nemocných
  • Základní milostí této svátosti je milost útěchy, pokoje a odvahy, aby člověk překonal potíže, které působí vážná nemoc nebo slabost stáří. Tato milost je darem Ducha svatého, který obnovuje důvěru a víru v Boha a posiluje proti pokušením zlého ducha, to je proti pokušením malomyslnosti a úzkosti před smrtí. Tato podpora Pána prostřednictvím síly jeho Ducha chce přivést nemocného k uzdravení duše, ale i těla, je-li to Boží vůle. Kromě toho, „jestliže se dopustil hříchů, bude mu odpuštěno“ (Jak 5,15).
  • Lze přijmout kdykoli a kdekoli po dohodě s knězem.
 • Žehnání
  • Menší žehnání po mši svaté, významější po dohodě s duchovním.
 • Svátost manželství
  • Svátost manželství je svazkem muže a ženy, kteří mezi sebou vytváření nejvnitřnější láskyplné společenství.
  • Příprava snoubenců probíhá prostřednictvím kněze, nebo pověřené osoby, přičemž je nutné počítat alespoň se dvěma měsíci času. Uzavření manželství mezi katolíkem a pokřtěným nekatolíkem, nebo mezi katolíkem a nepokřtěným je možné. Dále je třeba vyřídit úřední agendu. Podle nyní platné zákonné úpravy má církevní sňatek platnost i před státem. Proto je nutné vyřídit formality nejen pro církevní matriku, ale i pro občanskou (státní) matriku. K tomu je třeba navštívit oba úřady. Svobodní snoubenci potřebují pro účely církevní matriky občanské průkazy, rodné listy a pokřtění i své křestní listy (u katolíka výpis z křestní matriky, který není starší více než tři měsíce, počítáno od data svatby).
 • Svátost smíření
  • Svátost smíření je setkáním s Boží uzdravující láskou. Je možné ji přijmout ve Studenci vždy ½ hodiny před každou mší. V Roztokách ve středu ¼ hodiny přede mší, v Zálesní Lhotě a v Čisté zpravidla též ¼ hodinu přede mší svatou.