Kontakty

Adresa

Římskokatolická farnost Studenec

Studenec 56

51233 Studenec u Horek

e-mail: rkf.studenecuhorek@dihk.cz

tel.: +420 720 206 260


Bankovní spojení

Číslo účtu pro opravy Studenec: 3286820349/0800

Číslo účtu Roztoky u Jilemnice: 1263321329/0800

Číslo účtu Zálesní Lhota: 1263306399/0800


Kontakt na kněze:

Jiří Jakoubek

tel.: +420 720 206 260

e-mail: jakoubek.jiri@dihk.cz

 

Řád duchovních služeb, svátostí a svátostin

Svátost křtu

Křest je vstupní branou k životu z víry. Církev počítá se křtem dětí i dospělých. Ti, kdo přijímají křest jako dospělí, procházejí určitou dobou přípravy – katechumenátem, v němž jsou postupně připravováni na přijetí svátostí a na začlenění do společenství církve.

Pokud uvažujete o křtu dítěte, je dobré co nejdříve zajít na faru křest domluvit. Při domluvě s knězem se stanoví místo a forma přípravy na přijetí této svátosti, popř. přímo datum křtu. Také se dozvíte, jaké dokumenty je třeba přinést a jaké formality vyřídit.

Pohřeb Je třeba projednat s duchovním správcem. Kněz může být vázán i jinými povinnostmi, pro které vám nemůže vyhovět tak, jak byste si přáli. Za pohřby objednané bez vědomí duchovní správy nelze nést ze strany kněze odpovědnost.
Svátost nemocných

Základní milostí této svátosti je milost útěchy, pokoje a odvahy, aby člověk překonal potíže, které působí vážná nemoc nebo slabost stáří. Tato milost je darem Ducha svatého, který obnovuje důvěru a víru v Boha a posiluje proti pokušením zlého ducha, to je proti pokušením malomyslnosti a úzkosti před smrtí. Tato podpora Pána prostřednictvím síly jeho Ducha chce přivést nemocného k uzdravení duše, ale i těla, je-li to Boží vůle. Kromě toho, „jestliže se dopustil hříchů, bude mu odpuštěno“ (Jak 5,15).

Lze přijmout kdykoli a kdekoli po dohodě s knězem. 

Žehnání Menší žehnání po mši svaté, významější po dohodě s duchovním.
Svátost manželství

Svátost manželství je svazkem muže a ženy, kteří mezi sebou vytváření nejvnitřnější láskyplné společenství.

Příprava snoubenců probíhá prostřednictvím kněze, nebo pověřené osoby, přičemž je nutné počítat alespoň se dvěma měsíci času. Uzavření manželství mezi katolíkem a pokřtěným nekatolíkem, nebo mezi katolíkem a nepokřtěným je možné. Dále je třeba vyřídit úřední agendu. Podle nyní platné zákonné úpravy má církevní sňatek platnost i před státem. Proto je nutné vyřídit formality nejen pro církevní matriku, ale i pro občanskou (státní) matriku. K tomu je třeba navštívit oba úřady. Svobodní snoubenci potřebují pro účely církevní matriky občanské průkazy, rodné listy a pokřtění i své křestní listy (u katolíka výpis z křestní matriky, který není starší více než tři měsíce, počítáno od data svatby).

Svátost smíření

Svátost smíření je setkáním s Boží uzdravující láskou. Je možné ji přijmout ve Studenci vždy ½ hodiny před každou mší. V Roztokách ve středu ¼ hodiny přede mší, v Zálesní Lhotě a v Čisté zpravidla též ¼ hodinu přede mší svatou.