Osvětlení presbytáře - Kriteria pro výběr firmy

Kriteria pro výběr firmy na osvětlení

1. instance:

  • předložte prostou kopii dokladu o odb. způsobilosti (jakékoliv živ. oprávnění)
  • předložte reference několika provedených prací - nejlépe nějaká fotodokumentace
  • specifikujte komplexně návrh řešení osvětlení
  • popište podrobným popisem výpis použitých svítidel, vč. jejich dokumentace tech. parametru a zobrazení, jejich umístění a konkrétně podrobné osazení v interieru kostela
  • alespoň jednoduché zakreslení vedení elektroinstalace a kabelů dle CSN
  • specifikujte, které stávající prvky osvětlení navrhujete odstranit, a které nechat
  • předložte položkový rozpočet
  • čestné prohlášení o zajištění potřebných elektro revizí

Následuje posouzení nabídek pracovníky výb. komise

2. posouzení nabídek pracovníky pam. péče

3. smlouva o dílo - návrh