Farní spolčo 28.11.2008

Stěžejní částí tohoto setkání byla modlitba a čtení z Písma. Nakonec jsme i zasdíleli.
Na konci úvodní děkovné modlitby jsme společně četli žalm 136 (hudební zpracování tohoto žalmu viz: http://www.tv-mis.cz/titul.php?id=96 ... pís. Chválu vzdejte Hospodinu).
Refrén tohohle žalmu by si stálo za to pamatovat, ať budeme, kde budeme; totiž že: „Jeho milosrdenství je věčné!“ ;-)
Tenhle večer byl opravdu krásným darem – aspoň pro mě. A taky svědectvím, že Pán koná své dílo.
Taky přikládám to, co se četlo z listu apoštola Pavla. Na zachycení všeho toho, o čem se pak mluvilo, se moc necítím. Třeba se k tomu v průběhu dalších čtení někdy vrátíme. Tak ať vám to něco dá i takhle bez komentáře.
Texty z Písma jsou převzaty z programu Theophilos – český evangelický překlad.
 

(Pozn. – Theophilos je taková „e-Bible“ – program pro hledání a studium. Kdo by ho chtěl, tak můžu půjčit CD, kde je samotný program, vlastní texty, návod k instalaci a pár doplňků. Jinak by mělo být možné stáhnout program a aspoň český ev. překlad z http://www.theophilos.sk/ .)

Ř 2,1-16
Římanům 2:1 Proto nemáš nic na svou omluvu, když vynášíš soud, ať jsi kdokoli. Tím, že soudíš druhého, odsuzuješ sám sebe. Neboť soudíš, ale činíš totéž.
2 Víme přece, že Boží soud pravdivě postihuje ty, kteří tak jednají.
3 Myslíš si snad, když soudíš ty, kdo takto jednají, a sám činíš totéž, že ty ujdeš soudu Božímu?
4 Či snad pohrdáš bohatstvím jeho dobroty, shovívavosti a velkomyslnosti, a neuvědomuješ si, že dobrotivost Boží tě chce přivést k pokání?
5 Svou tvrdostí a nekajícnou myslí si střádáš Boží hněv pro den hněvu, kdy se zjeví spravedlivý Boží soud.
6 On `odplatí každému podle jeho skutků´.
7 Těm, kteří vytrvalostí v dobrém jednání hledají nepomíjející slávu a čest, dá život věčný.
8 Ty však, kteří prosazují sebe, odpírají pravdě a podléhají nepravosti, očekává hněv a trest.
9 Soužení a úzkost padne na každého, kdo působí zlo, předně na Žida, ale i na Řeka;
10 avšak sláva, čest a pokoj čeká každého, kdo působí dobro, předně Žida, ale i Řeka.
11 Bůh nikomu nestraní.
12 Ti, kteří neměli zákon a hřešili, také bez zákona zahynou; ti, kteří znali zákon a hřešili, budou odsouzeni podle zákona.
13 Před Bohem nejsou spravedliví ti, kdo zákon slyší; ospravedlněni budou, kdo zákon svými činy plní.
14 Jestliže národy, které nemají zákon, samy od sebe činí to, co zákon žádá, pak jsou samy sobě zákonem, i když zákon nemají.
15 Tím ukazují, že to, co zákon požaduje, mají napsáno ve svém srdci, jak dosvědčuje jejich svědomí, poněvadž jejich myšlenky je jednou obviňují, jednou hájí.
16 Nastane den, kdy Bůh skrze Ježíše Krista bude soudit podle mého evangelia, co je v lidech skryto.